EDITORIAL BOARD

 
Editors-in-Chief

Katodritou Eirini
Megalakaki Aikaterini
Tsatalas Konstantinos
Vassilakopoulos Theodoros

Associate Editors

Dimopoulou Maria
Politou Marianna
Tsirigotis Panagiotis

Editorial Assistant

Rissaki Irini

Images Editor

Tsatalas Konstantinos

Past Editors

Meletis I.
Beris F.